Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi

Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi

Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi Nedir?

Serbest dolaşıma girmemiş eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesi’nde, ithalat vergilerine veya ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, niteliğini veya durumunu değiştiren işlemlere tabi tutulmaları ve bu işlemlerden elde edilen ürünlerin tabi oldukları gümrük vergileri üzerinden serbest dolaşıma girmeleri sistemi, gümrük kontrolü altında işleme rejimidir. Elde edilen bu tür ürünler işlenmiş ürün olarak adlandırılır. İşlenmiş ürün tabiri ise Gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamında, işleme faaliyetleri sonucu elde edilen ürünleri ifade etmektedir

Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejiminin Avantajları

 • İthalat vergilerine veya ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın işçiliğe tabi tutulma söz konusudur,
 • Serbest dolaşıma girişi öngörür,
 • İstihdam artırma amaçlıdır,
 • İşlem görmüş ürünün vergi oranı üzerinden vergilendirme yapılır,
 • Sınırlı sayıda uygulaması vardır.

İzin Başvurusu ve İznin Verilmesi

İzin başvurusu, işlemi yapan ya da yaptıran tarafından Gümrük Kontrolü Altında işleme İzin Başvuru Formu ile birlikte yetkili gümrük idaresine yapılır. Aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi durumunda başvuruya olumlu cevap verilir:
 • İthal eşyanın, işlenmiş ürünler içinde kullanıldığının tespit edilebilir olması,
  Kullanılan girdilerin işleme faaliyetlerinin sonucunda esas niteliğinin değişmesi, yani yeniden eski hâline dönüşemeyecek nitelik kazanması,
 • İthal eşyanın tabi olduğu ticaret politikalarını olumsuz etkilemeyeceğinin kesin olması
 • Türkiye’deki benzer eşya üreticilerinin temel ekonomik çıkarlarını olumsuz etkilememesi,
 • Eşyaya ilişkin vergilerin teminata bağlanması.
Gümrük kontrolü altında işleme rejimine ilişkin iznin geçerlik süresi, ekonomik şartlar, başvuru sahibinin özel şartları ve işleme faaliyetinin özelliği dikkate alınarak, gümrük idaresince her başvuru için ayrı ve azami 2 yıl olarak belirlenir. Beklenmeyen hâl ve mücbir sebeplerle bu süre 3 aya kadar uzatılabilir.
 

Gümrük Kontrolü Altında İşleme Kayıtları

Gümrük idareleri, rejime ilişkin hükümlerin doğru uygulanmasını ve yapılacak denetimleri kolaylaştırmak amacıyla, rejime tabi tutulan ithal eşyanın miktarını işleme faaliyetlerinin izlenmesi ve ödenmesi gerekebilecek gümrük vergilerinin doğru hesaplanması için, gereken bütün hususları kapsayan stok kayıtlarını tutmalarını veya tutturmalarını izin hak sahibinden ister.
 
Gümrük Kontrolü Altında İşleme Kayıtları olarak adlandırılan bu kayıtlar, rejimin doğru olarak uygulanması için gerekli olan denetimlerin yapılabilmesi bakımından, izni veren gümrük idaresi tarafından yapılacak incelemelere her zaman açık tutulur. Gümrük idareleri, başvuru sahibi tarafından ticari amaçlarla tutulan kayıtların, işlemlerin denetimini mümkün kılması durumunda, bu kayıtları Gümrük Kontrolü Altında İşleme Kayıtları olarak kabul edebilir.
 

Rejime Giriş Beyanı

Eşyanın rejime girişine ilişkin beyanname, izin belgesinde belirtilen gümrük idaresine sunulur. Gümrük kontrolü altında işleme rejimine giriş için verilecek beyanname, yazılı beyan normal usul hükümlerine uygun olarak düzenlenir. Beyannamede eşya ile ilgili yapılan tanımlama, izin belgesindeki eşya tanımlamasına uygun olmak zorundadır. Rejime giriş esnasında, eşyaya isabet eden vergiler teminata bağlanır.
 

İbra ve İbra Beyanı

Rejimin ibrasında, verimlilik oranının tatbiki yoluyla işlem görmüş ürünlere isabet ettiği belirlenen ithal eşya miktarı ya da gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulan değişmemiş ithal eşya miktarı esas alınır.
Değişmemiş eşya veya izinde öngörülene nazaran işlemin ara aşamalarından birinde bulunan ürünler için bir gümrük yükümlülüğü doğduğunda, gümrük vergileri tutarı, ithal eşyanın gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulduğu beyannamenin tescili sırasındaki vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurlarına istinaden hesaplanır.
Gümrük kontrolü altında işleme faaliyetine tabi tutulan eşyanın, bu rejimi sona erdirecek ibra beyannamesi, izinde belirtilen gümrük idarelerinden birine sunulur.
Rejimi ibra için verilen beyanname, izin verilen ve tabi olacağı gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma ilişkin hükümlere uygun olarak düzenlenir.
Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi
Başa dön