İthalatta Gümrük İşlemleri

İthalatta Gümrük İşlemleri

İthalatta Yapılması Gereken Gümrük İşlemleri Nelerdir?

İthalatta gümrük işlemleri süreci aşağıdaki gibidir;

 1. İthalata konu malın gümrük bölgesine gelmesinden önce yapılması gereken işlemler,
 2. Belgelerin ve eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine (idaresine) sunulması,
 3. Gümrük Beyannamesinin gümrük idaresine teslimi (beyanı),
 4. Beyannamenin tescili, vesaik ve fiziki kontrollerinin tamamlanması
 5. Eşyanın Muayene ve Tahakkukunun yapılması,
 6. İthalata konu malın vergilerinin hesaplanması ve tahsili,
 7. Malın ithalatçı firmaya teslimi.

İthalat Edilen Malın Gümrük Bölgesine Gelmesinden Önce Yapılması Gereken İşlemler

 • İthalatçı firma aşağıda açıklanan hususların kontrolünü, gümrüğe beyandan önce yapması yararlı olur. Bunlar; ithalata konu eşyanın proforma faturasına uygun olarak nakliyeci firmaya teslim edilmiş ve nakliye sözleşmesi imzalanmış olması gerekir. Özellikle malın geliş şekline göre Konşimentosu, CMR, CMO ve Tır Karnesinin gümrük idaresine sunulabilecek şekilde eksiksiz tamamlanmış olması önemlidir.
 • Malın bedelinin ödenmesi ile ilgili Kambiyo Mevzuatına uygun ödemenin veya ödeme taahhüdünün yerine getirilmiş olması gerekir.
 • Malın varsa sigorta işlemlerinden sonra, sevkiyatının yapıldığı araştırılmalı ve izlenmelidir.
 • Malın Gümrük İdaresine gelişi ile gümrük idaresine (antrepo/sundurmaya) indirilmesi veya araçta teslim (supalan) işlemi için gerekli hazırlığın yapılması gerekir.

Belgelerin ve Eşyanın Gümrük Bölgesine Sunulması

İthal edilen ürünün geliş şekline göre hazırlanmış olan belgelerin (Konşimentosu ve Tır Karnesinin) gümrük idaresine sunulması ile ithalat gümrük işlemleri başlar.
Bu belgelerin boşaltma belgesi ile uyumlu olması gerekir. Bu belgeler boşaltma belgesi ile karşılaştırılması sonucu eksiklik veya fazlalık olması halinde, gümrük idaresi bu eksiklik veya fazlalık ile ilgili yasal işlemleri (takibatı) yaptırır.
Gümrük bölgesine gelen mal (eşya) antrepoya/sundurmaya indirilir. Mal araçtan muayene edilecek ise araçtan indirilmeden gerekli işlemleri yapılır. Buna “Araç Üstü İşlemi” denir. (Daha önce araç üstü işleme “supalan işlemi” denilmekteydi).
Araç üstü işlemi gümrük idaresine araç üstü işlemi dilekçesi verilmesi suretiyle yapılır. Araç Üstü İşlemi, Gümrük Kanunundaki şartlar yerine getirildiğinde uygulanır.
Belgelerin gümrük idaresine sunulması ve malın antrepoya/sundurmaya konulmasından sonra beyanın yapılması gerekir.
Antrepoya/sundurmaya konulan eşya beyan yapılana kadar dört ay, beyan yapılışından itibaren iki ay antrepo/sundurmada kalabilir. Bu süre içinde beyanı yapılmayan eşyanın tasfiye işlemleri yapılır.
Eşya antrepoya/sundurmaya teslim edildikten sonra, deniz yolu ile gelenler 45 gün, karayolu ile gelenler 20 gün içinde ilgili gümrük idaresine beyanda bulunulması gerekir. Aksi takdirde eşya tasfiye edilir.
Beyandan sonra 30 gün içinde işlemlerin bitmesi ve tüm vergilerinin ödenmesi gerekmektedir.
 

Gümrük Beyannamesinin Gümrük İdaresine Teslimi

Ülkemizde serbest dolaşıma girmesi istenen malın, gümrük idaresine yazılı olarak beyan edilmesi gerekir, ithalat ile ilgili Gümrük Beyannamesinde yer alan bilgiler ekinde sunulan belgeler ile uyumlu olmalıdır.
Gümrük Beyannamesinde yer alması gereken bilgiler ile ekinde yer alması gereken belgelerin kontrolünden sonra eksiklik çıkmazsa beyanname kabul ve tescil edilir.
Tescil edilen beyanname gümrük idaresinde ki deftere kayıt edilir. Beyannameye kayıt numarası verilir. Bu numara beyanname ve ekindeki tüm belgelere işlenir. Gümrük idaresinde görevlendirilen memur beyannameyi imzalar ve mühürler.
Beyannamede eksiklik tespit edilmesi halinde, beyanname muhatabına iade edilir ve eksikliklerin giderilmesi talep edilir. Tescil işleminin tamamlanmasından sonra idare amiri veya görevlendirdiği yetkili uzman kişi eşyanın beyannamede, vesaiklerinde yer alan özelliklere ve standartlara uygunluğunu aynı zamanda doğruluğunu kontrol eder.
Bu kontrole fiziki kontrol ve vesaik kontrolü denir.
 

Eşyanın Muayene ve Tahakkukunun Yapılması

Gümrük beyannamesi ile beyan yapıldıktan ve uzman görevli tarafından kontrolün tamamlanmasından sonra, eşyanın gümrük vergisi, özel tüketim vergisi, katma değer vergisi ile gümrükte alınan diğer vergi, resim ve harçların tahakkuku için muayene memuru tarafından işlemler başlatılır.
Muayene memuru, ithalata konu olan eşyanın beyanında yer alan bilgiler doğrultusunda gümrük vergisi (varsa), özel tüketim vergisi (varsa), katma değer vergisi, anti damping vergisi (varsa) ve gümrükte ithal edilen malın özelliğine göre alınacak diğer vergilerin tahakkuk işlemlerini bilgisayar sisteminde otomatik yaptırır. Varsa vergi muafiyeti ve diğer indirim unsurlarının doğruluğunu, beyannameye uygunluğunu kontrol eder.
Bilgisayar sistemi tarafından tahakkuk ettirilen vergilerin çıktısı ithalatçı firma muhatabına veya gümrük müşavirine teslim edilir. Gümrük idaresinin bilgisayar sistemi kullanılarak tahakkuk ettirilen gümrük vergileri, Gümrük Vergileri Tahakkukunu İzleme Defterine bilgisayar tarafından otomatik kaydedilir.
 

Gümrük Vergilerinin Hesaplanması ve Tahsili

Gümrük vergileri, tahakkukundan hemen sonra beyanname veya beyanname yerine geçen belge üzerinde yükümlüye tebliğ edilir. Bilgisayar Sistemi tarafından otomatik hesaplanan vergi bilgileri doğrultusunda, tahakkuk eden vergiler muhatabına (mükellefe veya temsilcisine) bildirilir. Tahakkuk eden vergi gümrük idaresinin belirlediği vezneye (yetki verilen bankaya) ödenir.
 

Malın İthalatçı Firmaya Teslimi

İthalata konu mal (eşya);
 • Tahakkuk eden gümrük vergisi ile diğer tüm vergilerinin ödenmesi,
 • Teminat gerektiren hallerde, teminata bağlanması, yada ertelenmesi işleminden sonra muhatabına, temsilcisine veya gümrük müşavirine teslim edilir.
İthalata konu mal gümrük idaresinden teslim alındıktan sonra serbest dolaşıma giriş rejimi (ithalat işlemi) tamamlanmış olur. Böylelikle ithalatçı firma ithal edilen malı gümrük bölgesinden çıkarır.
Sonrasında ithalatçı firma Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı esaslarına göre süresi içinde ithalat dosyasını kapatır.
 

Eksik Tahsil Edilen Gümrük Vergileri

Gümrükte yapılan kontrol ve denetlemeler sonucunda hiç alınmadığı veya noksan alındığı belirlenen gümrük vergileri ile işlemleri daha sonra yapılmak üzere teslim edilen eşyaya ilişkin gümrük vergilerinin, yükümlüye tebliğ tarihten itibaren on gün içinde gümrük idaresinin tayin ettiği bankaya (vezneye) ödenmesi zorunludur.
İthalatta Gümrük İşlemleri
Başa dön