Gümrük Antrepo Rejimi

Gümrük Antrepo Rejimi
İhraç, ithal veya transite konu olan yabancı menşeli eşyanın geçici bir süre gümrük vergileri ödenmeden konulduğu ve muhafaza edildiği yerlere antrepo denir.
Gümrük antrepo rejimi,
  • İthalat vergilerine ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmamış ve serbest dolaşıma girmemiş eşyanın,
  • Gümrük antreposuna alınması hâlinde ihracata ilişkin önlemlerden yararlanabilecek ihraç eşyasının bir gümrük antreposuna konulmasına
ilişkin hükümleri belirler.
 
Antrepo rejiminden yararlanabilmek için söz konusu eşyanın Türk Gümrük Bölgesine girmesi veya transiti yasak olmamalıdır. Mevcut düzenlemeye göre iki tür antrepo söz konusudur. Bunlar,
  • Genel Antrepo,
  • Özel Antrepo
Genel antrepolar, eşyanın konulması için herkes tarafından kullanılabilen gümrük antrepolardır.
Özel antrepolar ise yalnız antrepo işleticisine ait eşyanın konulması amacıyla kurulan gümrük antrepolardır.
Serbest dolaşımda olmayan eşyanın sergilendiği fuar ve sergiler de özel antrepo sayılır. Bu tip antrepolara fiktif antrepo denir.
 

Antrepo Tipleri

Gümrük antrepoları, genel ve özel olmak üzere ikiye ayrılır. Uygulamadaki özellikleri sebebiyle, genel antrepoların; (A), (B) ve (F) tipleri, özel antrepoların; (C), (D) ve (E) tipleri bulunur.
 

A Tipi Antrepo

işleticisinin, stok kayıtlarını tuttuğu ve antrepoya konulan eşyada her hangi bir noksanlık olması hâlinde gümrük vergilerini ödemekten sorumlu olduğu genel antrepo tipidir.
 

B Tipi Antrepo

Antrepoya konulan eşyadan, Gümrük Kanunu’nun 97’nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kullanıcının sorumlu olduğu, antrepo beyannamesini kullanıcının verdiği genel antrepo tipidir. Antrepo işleticisinin sorumluluğu sınırlıdır. Antrepo işleticisi sadece antrepoyu kiralar. Antrepo stok kayıtları tutulmadığından, beyanname ve belgeler gümrük kontrolüne esas teşkil eder.
 

F Tipi Antrepo

Gümrük idarelerince işletilen genel antrepo tipidir.
 

C Tipi Antrepo

İşleticisi ve kullanıcısı aynı kişi olan ve antrepoya alınan eşyadan bu kişinin sorumlu olduğu özel antrepo tipidir.
 

D Tipi Antrepo

İşleticisi ve kullanıcısının aynı kişi olduğu, Gümrük Kanunu’nun 104’üncü maddesinin 3’üncü fıkrasının uygulandığı özel antrepo tipidir. Eşyanın antrepoya alındığı tarihteki kıymet, miktarı dikkate alınarak vergiler hesaplandığından, buralara konulan eşya, basitleştirilmiş usul ile serbest dolaşıma sokulabilir.
 

E Tipi Antrepo

İşleticisi ve kullanıcısının aynı kişi olduğu, Gümrük Kanunu‘nun 93’üncü maddesinin 4’üncü fıkrası uyarınca, izin hak sahibinin depolama yerinin antrepo addedildiği veya depolama yeri olmasa dahi eşyaya antrepo rejimi hükümlerinin uygulandığı özel antrepo tipidir.
 

Antrepo Açma İzni

Gümrük İdareleri tarafından antrepo işletilmediği veya mevcut işletmelerin yeterli olmadığı hâllerde, antrepoların açılması ve işletilmesi Gümrük Müsteşarlığının izni ile mümkündür. Bu izin Gümrük Kanunu’nun 95’inci maddesinde belirtilen yönetmelik hükümlerine uygun olması gerekir.
Antrepo açma ve işletme izni, Türkiye’de yerleşik kişilere antrepo açılmasına ekonomik yönden ihtiyaç bulunduğunun anlaşılması hâlinde verilir. Dikkat edileceği gibi antrepo açma izni yalnızca Türkiye’de yerleşik kişilere verilir. Antrepo işleticisinin hak ve yükümlülükleri Müsteşarlığın izni ile başka bir kişiye devredilir. Antrepo izin belgesinde antreponun tipi yazılır.
 

Eşyanın Antrepoda Kalabileceği Süre

Eşyanın antrepo rejimi altında kalış süresi sınırsızdır.
Ancak antrepoda bulunan eşyanın gümrükçe onaylanmış başka bir işlem veya kullanıma tabi tutulması yönünde beyanname tescil ettirilmesi hâlinde 1 ay içinde işlemlerinin bitirilmesi gerekir.
Bu süre içerisinde Gümrük Kanunu’nun 64. maddesinin l. fıkrasında belirtilen koşullarda, gümrük antrepo rejimi dâhil başka bir rejim beyanında bulunulması hâlinde, bu beyana ilişkin süre göz önüne alınır.
Gümrük Antrepo Rejimi
Başa dön