Blog

Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi

Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi Nedir? Serbest dolaşıma girmemiş eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesi’nde, ithalat vergilerine veya ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, niteliğini veya durumunu değiştiren işlemlere tabi tutulmaları ve bu işlemlerden elde edilen ürünlerin tabi oldukları gümrük vergileri üzerinden serbest dolaşıma girmeleri sistemi, gümrük kontrolü altında işleme rejimidir. Elde edilen bu tür ürünler işlenmiş ürün […]

İhracat Rejimi

İhracat Rejimi Nedir? 4458 sayılı Gümrük Kanunu‘nun 150/1. maddesi İhracat Rejiminin tanımını yapar. Buna göre ihracat rejimi, serbest dolaşımda bulunan eşyanın ihraç amacıyla Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkışına ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir Ülkeden kesin olarak çıkarılacak eşyalara ilişkin düzenlemelerin yapıldığı bu rejim, ihracata dönük sanayileşme stratejisinin uygulandığı ülkemizde özel bir önem taşımaktadır.   Tanım ve […]

Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi

Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Nedir? 4458 Sayılı Gümrük Kanunu‘nun 10, 40 ve 71’inci maddeleri ile Gümrük Yönetmeliği’nin 45, 139, 140 ve 143’üncü maddeleri kapsamında boru hatları veya elektrik telleri ile taşınan ve depolama imkânı olmayan sürekli akış hâlinde Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmasına ilişkin usul ve esasları kapsar. Serbest […]

Gümrük Rejimleri

Gümrük Rejimleri Nelerdir? Gümrük rejimi, gümrükteki uygulamaların yasal düzenlemelerle gümrüğe bağlanması, diğer bir ifadeyle kanunla belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak işlemler için tespit edilen kurallar toplamıdır. Söz konusu usul ve esaslar çerçevesinde eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulması talebinde bulunulması gümrük beyanı olarak adlandırılmaktadır. Mevcut düzenlemeler çerçevesinde yürürlükte olan gümrük rejimleri hakkında şimdilik kısa […]

İthalatta Gümrük İşlemleri

İthalatta Yapılması Gereken Gümrük İşlemleri Nelerdir? İthalatta gümrük işlemleri süreci aşağıdaki gibidir; İthalata konu malın gümrük bölgesine gelmesinden önce yapılması gereken işlemler, Belgelerin ve eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine (idaresine) sunulması, Gümrük Beyannamesinin gümrük idaresine teslimi (beyanı), Beyannamenin tescili, vesaik ve fiziki kontrollerinin tamamlanması Eşyanın Muayene ve Tahakkukunun yapılması, İthalata konu malın vergilerinin hesaplanması ve tahsili, Malın ithalatçı […]

İhracatta Gümrük İşlemleri

İhracatta Yapılması Gereken Gümrük İşlemleri Nelerdir İhracatta gümrük işlemlerinde, ihracatı yapılan ürün, ithalatçı ülke ve ihracatın şekli dikkate alınarak, gümrük idaresine sunulacak belgeler hazırlanır. Gümrük Beyannamesi Fatura Çeki Listesi A.TR Dolaşım Belgesi / EUR-1 Dolaşım Belgesi Gümrük İdaresine Sevk Öncesi Hazırlık İhraç edilecek eşyanın gümrük idaresine sevk edilmesinden önce aşağıdaki hazırlıkların yapılması gerekir.   Eşyayı taşıyacak […]

Gümrük Müdürlükleri Sınıfları

Gümrük Müdürlükleri Sınıfları Nelerdir? Gümrük Yönetmeliği’nin 560. maddesinin birinci fıkrası; “Bakanlık kurumsal internet sayfasında yer alan gümrük müdürlükleri yetkilerine göre A ve B sınıfı gümrük müdürlükleri olarak iki sınıfa ayrılır. A sınıfı Gümrükler, her türlü gümrük işlemlerini; B sınıfı Gümrükler, yalnızca yolcu ve yolcu beraberinde gelen eşya ile Bakanlıkça belirlenen gümrük işlemlerini yapmaya yetkilidir.” hükmünü amirdir. […]

Türkiye’de Bulunan Gümrük Müdürlükleri

Türkiye’de Bulunan Gümrük Müdürlükleri ve Sınıfları BATI AKDENİZ GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) Antalya Gümrük Müdürlüğü Antalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğü Antalya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü Isparta Gümrük Müdürlüğü Alanya Gümrük Müdürlüğü Kaş Gümrük Müdürlüğü Finike Gümrük Müdürlüğü Bodrum Gümrük Müdürlüğü Marmaris Gümrük Müdürlüğü Milas Havalimanı Gümrük Müdürlüğü Dalaman Havalimanı Gümrük Müdürlüğü Fethiye Gümrük […]

Uluslararası Ticarette Kullanılan Belgeler

Uluslararası Ticarette Kullanılan Belgeler Nelerdir? Ticari Belgeler (Commercial Documents) Ticari belgelerin en önemlisi faturadır. Satılan bir malın niteliği, ölçüsü, miktarı, birim fiyatı ve toplam bedelini gösteren ticari belgelere fatura denir. Satıcı tarafından düzenlenmekte ve alıcıya verilmektedir.   Proforma Fatura (Proforma Invoice) Anlaşma safhasında ihracatçı tarafından malın birim fiyatı, malın özellikleri ve satış şartlarının yer aldığı, teklifin […]

Özet Beyan

Özet beyan, Türkiye Gümrük Bölgesine giren eşyanın emniyet ve güvenlik yönlerinden risk analizine tabi tutulması amacıyla, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine girmesinden/çıkmasından önce elektronik yolla verilen ve taşıt aracı ile eşyaya ilişkin genel bilgilerin yer aldığı beyandır.   Kimler Özet Beyan Verebilir? Eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesine getiren veya eşyanın gümrük bölgesine taşıma sorumluluğunu üstlenen kişi tarafından […]

Başa dön