Menşe Şahadetnamesinde Bulunması Gereken Bilgiler Nelerdir?

Menşe Şahadetnamesi

Menşe Şahadetnamesinde Bulunması Gereken Bilgiler

 1. Ürünün teşhis edilmesini sağlamak üzere gerekli tüm ayrıntıları taşır. Buna göre, menşe şahadetnamelerinde aşağıda yazılı bilgilerin bulunması zorunludur.

  a) Eşyayı gönderenin adı, soyadı ve adresi,
  b) Türkiye’deki alıcısının adı, soyadı ve adresi,
  c) Kapların marka, numara ve sayıları,
  d) Eşyanın cinsi, nev’i, daralı ağırlıkları ve net ağırlıkları ile kıymeti ve yollama şekli,
  e) Şahadetnameyi veren makamın tasdik şerhi, (tarih, imza ile mührü veya kaşesi)
  f) Eşyanın o ülkede gördüğü değişiklik ve işlemlerden ötürü o ülke menşeli addedilerek verilmiş ise bu husustaki etraflı açıklamalar.

 2. Ancak, birinci fıkranın (a), (b), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen hususlarda noksanlık ve yanlışlığın bulunması halinde, menşe şahadetnamesi gümrük idare amirinin onayı ile işleme konulur.
 3. Menşe şahadetnamesinde eşyanın menşe ülkesi tereddüt’e yer vermeyecek şekilde belirtilmelidir.
 4. Bu bilgileri içeren menşe şahadetnamelerinin ibrazına rağmen şüphe durumunda ek kanıtları isteme konusunda gümrük idareleri yetkilidir
Menşe Şahadetnamesinde Bulunması Gereken Bilgiler Nelerdir?
Başa dön